czerwiec 22, 2018

Streszczenia i plakaty

INFORMACJE – STRESZCZENIA PRAC USTNYCH

 

W streszczeniu należy podać:

  • Wprowadzenie (lub Wstęp): cel artykułu lub badań, główna teza badawcza
  • Materiał i metody: krótki opis przeprowadzanych badań; w przypadku artykułu przeglądowego – charakterystyka literatury przedmiotu; w przypadku artykułu kazuistycznego – krótki opis pacjenta; główne badane parametry itp.
  • Wyniki: najważniejsze wyniki z przeprowadzonych badań
  • Wnioski: najważniejsze, podane w punktach, wynikające z przeprowadzonych badań i nie powtarzające ich wyników.

Streszczenie (polskie i angielskie) nie powinno zawierać więcej niż 300 słów. W streszczeniach prac innych niż oryginalne, wyżej wymieniona struktura nie jest wymagana. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 10 słów lub wyrażeń kluczowych (polskie i angielskie). Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio publikowane ani prezentowane.

Ostateczny termin zgłaszania streszczeń został przedłużony do 10/10/2018 roku.
Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą lub faksem.

Każde zgłoszone streszczenie  zostanie poddane ocenie przez  recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Zjazdu.

Trzy najlepsze prezentacje (wyłącznie w języku angielskim) będą nagrodzone trzyletnim członkostwem w SICOT, ufundowanym przez Przewodniczącego Konferencji

 

INFORMACJA – SESJA PLAKATOWA

 

Uczestnicy, którzy zgłosili prace do sesji plakatowej proszeni są o przygotowanie prac według następujących kryteriów:

  • Format plakatu A1.
  • Wymagana zawartość: tytuł, autorzy prac (oraz afiliacje), opiekun pracy naukowej.
  • Plakat powinien zostać dostarczony w dniu rozpoczęcia Kongresu podczas rejestracji.
    W przypadku niemożności dostarczenia go w tym terminie, uczestnik powinien skontaktować się z Komitetem Organizacyjnym najpóźniej na 2 dni przed Kongresem.
  • Plakat wywieszony zostanie w miejscu odbywania się Kongresu w dniach 25-26.10.2018